Latar Belakang ASPAA


MOTTO
"Memperkasa Jaringan, Demi Alma Mater dan Masyarakat"

"Empowering Connectivity, For Alma Mater and Society"

MISI
Meningkatkan nilai kebolehpasaran setiap alumni FSPPP menerusi rangkaian program dan inisiatif yang komprehensif dan sistematik, di samping membantu serta menyumbang kepada perkembangan bidang sains sosial dan kemasyarakatan menerusi kepakaran, penyelidikan dan tenaga kerja.

VISI
Ke arah menjadikan FSPPP sebagai peneraju di dalam bidang sains sosial dan kemasyarakatan serta membentuk para alumni yang tinggi nilai kebolehpasaran dan kepakaran.

FALSAFAH
Alumni adalah merupakan sebuah aset berharga ke arah perkembangan industri serta sesebuah institusi keilmuwan. Perkembangan mapan boleh terlaksana melalui jaringan serta sumbangan dan jasa kepada alma mater dan masyarakat, sebagai dasar dan nilai kepada ASPAA.